HOME WINKEL BRANDERIJ PRODUKTEN BESTELLEN
 
     
 

Disclaimer en Privacy
Aansprakelijkheid

Koffie Robby streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Koffie Robby hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Koffie Robby  is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Koffie Robby  gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Koffie Robby  controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Koffie Robby en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen of onderbrekingen die zich op http://www.verschuerensport.be voor doen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Koffie Robby verzamelt alleen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De persoonlijke gegevens die VKW Metena via de website verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. Het bestand kan alleen maar bewerkt worden door een beperkt aantal personen in dienst van de Verschueren Sport , die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. In het uitzonderlijke geval dat Koffie Robby  persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Koffie Robby mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Met uitzondering van de elektronische nieuwsbrieven door Koffie Robby uitgestuurd, zal u slechts uitzonderlijk via e-mail informatie ontvangen over onze producten en diensten.

Doel van verwerking

Koffie Robby verwerkt de verzamelde persoonsgegevens

a) Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze site. Deze informatie wordt wel gebruikt om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

b) Deze gegevens kunnen door Koffie Robby gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te houden van redactionele initiatieven en/of acties. De gebruiker die dat wenst kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Het volstaat dit per e-mail aan Koffie Robby te melden. In de informatiemails die Koffie Robby u toestuurt, zal eveneens een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Koffie Robby uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Verschueren Sport uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar Koffie Robby mee samenwerkt, dan zal Verschueren Sport u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Koffie Robby over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Koffie Robby verwijderd worden. Contacteer ons.

Communicatie

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, contacteer ons dan.

U zal via uw postadres alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd heeft of die in verband staat met een eventuele bestelling.

Hoe onze organisatie contacteren in verband met dit privacybeleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren via de contactpagina